News Kalkara Local Council Official Website /index.php?option=com_content&view=frontpage Wed, 13 Jul 2011 13:30:18 -0700 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb Bini ta' Centru Civiku /index.php?option=com_content&view=article&id=95:bini-ta-centru-civiku

 

 Laqgha Pubblika dwar bini ta Centru Civiku fil-Kalkara

Nhar it-Tnejn 6 ta' Gunju 2011, gewwa l-iskola primarja, l-Kunsill Lokali tal-Kalkara organizza laqgha pubblika dwar il-bini ta' Centru Civiku fi triq Gianni Raimondu fil-Kalkara. Dawk li ghal xi raguni ma setghux jattendu ghal din il-laqgha u jixtiequ informazzjoni dwar dan il-progett ghandhom icemplu l-KUnsill Lokali u tinghatlhom l-informazzjoni li jkollom bzonn.

 

 

]>
frontpage Sun, 12 Jun 2011 20:28:00 -0700
Ingustizzja mal-Komunita' Kalkariza /index.php?option=com_content&view=article&id=94:ingustizzja-mal-komunita-kalkariza  

Misrah Arcisqof Gonzi

Decizjoni zbaljata tohloq inkonvenjent lill-Komunita' Kalkariza

It-tnehhija minghajr il-permessi necessarji tal- "Bus Shelter" f'Misrah Arcisqof Gonzi, kienet decizjoni zbaljata u nazzarda nghid abbuziva minn Transport Malta li holqot inkonvenjent lill-Komunita' Kalkariza.

Il-Kunsill Lokali b'mod unanimu jikkundanna din id-decizjoni u qieghed jesigi sabiex b'mod immedjat, Transport Malta terga tpoggi l-"Bus Shelter" li kien hemm f'Misrah Arcisqof Gonzi fil-post li kien qabel.

Din l-azzjoni tmur kontra l-ftehim iffirmat bejn il-Kunsill Lokali tal-Kalkara u l-Kumpanija "Faces".

Jekk is-sitwazzjoni ma tigix ghan normal fi zmien 5 t-ijiem, il-Kunsill Lokali se jiehu l-mizuri kollha mitluba bil-ligi anke jekk dan ifisser li jkollna nibdew proceduri legali kontra l-Kumpanija "Faces" u Transport Malta.

Michael Cohen                           

]>
frontpage Fri, 10 Jun 2011 03:27:46 -0700
New books at the Kalkara Public Library /index.php?option=com_content&view=article&id=93:new-books-at-the-kalkara-public-library Kalkara Local Council has again enbarked on a number of new books which could be borrowed from tha Public Library everyday from Monday to Saturday.

New books

]>
frontpage Sun, 22 May 2011 22:14:23 -0700
Works in Progress /index.php?option=com_content&view=article&id=88:a-new-modern-pblic-convenience The Kalkara Local Council is currently building a new Modern Public Convenience in the centre of the Playing field at Misrah Arcisqof Gonzi, embelishing Bighi Steps and the playing field area.

The Mayor supervising the work at the Playing Field

Manutenzjoni f'Misrah Arcisqof Gonzi

]>
frontpage Fri, 18 Mar 2011 23:51:06 -0700
Mixtla fl-iskola primarja tal-Kalkara /index.php?option=com_content&view=article&id=92:mixtla-fl-iskola-primarja-tal-kalkara Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara ghadu kemm iffirma ftehim ghal 10 snin sabiex jaghmel manutenzjoni fil-gnien biswit triq is-Sienja fl-iskola primarja tal-Kalkara.

Permezz ta' dan il-ftehim il-Kunsill Lokali tal-Kalkara bil-kollaborazzjoni ta' l-istudenti tal-Kullegg Santa Margerita se jkun qieghed iwettaq progett utili hafna favur l-ambjent.

Il-gnien fl-iskola primarja tal-Kalkara

 

]>
frontpage Fri, 06 May 2011 23:37:40 -0700
Youth exchanges in Europe /index.php?option=com_content&view=article&id=66:youth-exchange-in-eurpope Jekk int zghazugh/a li ghandek bejn 16 u 25 sena u tixtieq tiehu esperjenza maz-zghazagh ewropej bejn it-2 u t-12 ta' Lulju ta' din is-sena ibghat email malajr fuq youthprogramme@kalkaralocalcouncil.com

 l-ewwel grupp 

  ]> frontpage Sun, 05 Jul 2009 20:16:41 -0700 Il-Kunsill Lokali jifrah lill Club u l-Qaddifa tar-Regatta tal-Kalkara /index.php?option=com_content&view=article&id=91:il-kunsill-lokali-jifrah-lill-club-u-l-qaddifa-tar-reggatta-tal-kalkara Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara jifrah lill Qaddiefa u l-Club tar-Regatta tal-Kalkara ghas success miksub fit-tigrija ta' Jum il-Helsien 2011

It-Team tar-Regatta Club Kalkara

Kalkara Regatta Klabb

]>
frontpage Thu, 28 Apr 2011 03:06:50 -0700
Dehra kif jixraq il-pjazza tar-Rahal taghna /index.php?option=com_content&view=article&id=89:dehra-kif-jixraq-il-pjazza-tar-rahal-taghna Il-Kunsill Lokali tal-Kalkara qieghed ikompli bil-hidma tieghu li jsebbah il-pjazez.

  Il-Funtana

Roundabout f'Misrah Arcisqof Gonzi

]>
frontpage Wed, 20 Apr 2011 13:11:54 -0700
Chris Cohen Champion tad-Darts /index.php?option=com_content&view=article&id=90:chris-cohen-champion-tad-darts Champion ta’ Malta 2010/2011


Chris Cohen mill-Kalkara ghadu kemm sar Champion ta’ Malta tad-Darts 2010/2011. Dan huwa t-tieni success tieghu wara li fl-1996 sar Champion tal-Malta tal-loghba tal-Bocci. Huwa ghandu 48 sena u kien ilu jiehu sehem fil-kompetizzjoni tad-Darts f’isem l-Ghaqda Muzikali San Guzepp sa mis-sena 2002.

Dan l-unur prestigjuz kien possibbli wara li saru tmien tournaments li minnhom jghaddu tnejn minn kull tournament ghal total ta’ sittax il-player.

Wara dan is-success huwa jaspira li jkollu rizultati tajbin sew fuq bazi individwali kif ukoll fuq livell nazzjonali meta bejn it-18 u l-21 ta’ Mejju ssir il-Meditteranean Cup gewwa Topaz Hotel.

 

 Chris Cohen

]>
frontpage Mon, 25 Apr 2011 01:24:09 -0700
Kalkara Public Library /index.php?option=com_content&view=article&id=87:kalkara-public-library New books 

Since the Kalkara Local Council has taken the responsibility of the Public Library there has been an increase in the number of book loans. This is very encouraging and for this reason the Kalkara Local Council has again embarked on a number of new books which are availble as from Monday 7th March 2011.

]>
frontpage Mon, 07 Mar 2011 04:34:52 -0800